لطفا تمامي فيل ها را كامل كنيد.

"; }else{ if ($username == $username_check AND $password==$password_check) { $_SESSION["resller_on"]="true"; $_SESSION["resller_username"]=$username_check; $_SESSION["resller_password"]=$password_check; if($username_check=="admin") { echo << HTML; }else{ echo << HTML; } } else { $error= "

متاسفانه کلمه عبور / نام کاربری شما مجاز نیست

"; } } }else{ $error="

كد امنيتي اشباه است.

"; } } if ($_SESSION["resller_on"] == "true") { if(check()=="user_1") { echo << HTML; }else if(check()=="admin_1") { echo << HTML; } }else{ ?> ورود

ورود به مدیریت

آی پی شما می باشد. تمامی اطلاعات شما در سایت ذخیره خواهد شد